Wedstrijdreglement

De wedstrijd

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Elke deelnemer zal bij het inbrengen van zijn gegevens duidelijk aangeven op de daarvoor voorziene plaats, dat hij kennis heeft genomen van het reglement. Zonder akkoordverklaring met het reglement is de deelname niet geldig.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Dag Allemaal, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse. De wedstrijd start op 24 mei 2016 en loopt af op 20 juni om middernacht. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting. De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen ouder dan 18 jaar met woonplaats in Vlaanderen of Brussel. Al wie niet aan deze voorwaarden voldoet (ofwel niet in Vlaanderen of Brussel woont, ofwel niet meerderjarig is, of geen eigen persoonlijk e-mailadres heeft) zal automatisch uit de wedstrijd uitgesloten worden. Op elk moment moeten de deelnemers in staat zijn om een bewijs van identiteit en leeftijd te leveren, zodanig dat de organisator eventuele misbruiken kan controleren en bestraffen. Personeelsleden en freelance medewerkers van de nv Persgroep Publishing en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen, worden uitgesloten van de mogelijke winnaars. Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internet, computer, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemers.

Hoe werkt het?

Wie een buur heeft uit de duizend, kan die persoon nomineren. Er kunnen meerdere personen genomineerd worden per deelnemer. Om dit te kunnen doen, heeft u het e-mailadres van die buur nodig. Daarnaast dient u ook kort te motiveren waarom u deze persoon wenst te nomineren. Nadien kan er gestemd worden op de genomineerde buren. Het toevoegen van een foto van de buur in kwestie kan helpen om het aantal stemmen te verhogen. Uit de tien genomineerden met de hoogste score per provincie, kiest een jury de Beste Buur per provincie. Die wint een buurtfeest.

De prijzen

Er zijn in totaal 5 buurtfeesten te winnen (1 per winnaar). Datum en locatie worden in onderling overleg tussen de winnaar en de organisatie vastgelegd.

De winnaar mag op kosten van Dag Allemaal een maximum aantal van 50 buren (incl. kinderen) uitnodigen bij hem thuis of in overleg met de organisatie op een locatie in de buurt. Dag Allemaal voorziet voldoende eten en drank voor een maximum van 50 personen. Voor de kinderen wordt er een springkasteel voorzien incl. begeleiding. Dag Allemaal zorgt eveneens voor voldoende tafels, stoelen, borden, bekers, bestek en servetten.

De organisator en alle andere meewerkende partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd om redenen buiten hun wil (tijdelijk) stilvalt of moet worden stopgezet, uitgesteld of geannuleerd. De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen noch voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal.

De winnaars

Per provincie (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Brussel, Limburg en Antwerpen) wordt door de redactie van Dag Allemaal één hoofdwinnaar gekozen uit de 10 genomineerden met de meeste stemmen.

Deelnemingsmodaliteiten

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer enkele personalia ingeven van zichzelf en de buur die hij/zij wil nomineren ingeven op dagallemaal.be.

Na controle en validatie van de ingebrachte personalia wordt de deelname als geldig geregistreerd.

Aanvaarding van de prijzen

De winnaars zullen per mail verwittigd worden en gevraagd worden ontvangst en aanvaarding van de prijs te melden. Indien binnen de 10 dagen na versturen van de winnaarsmail, de winnaar de goede ontvangst van het bericht niet heeft gemeld, wordt de prijs overgedragen aan een reservewinnaar.

De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.

De lijst met winnaars kan niet worden opgevraagd. De organisator behoudt zich het recht voor, zonder hiertoe verplicht te zijn, om de namen van de winnaars zowel online als offline te publiceren, zonder dat hieruit voor de winnaars andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van hun prijs.

Eenzelfde natuurlijke persoon, die geïdentificeerd wordt op basis van zijn naam en zijn woonplaats, kan maximaal 1 prijs winnen. Bovendien kan slechts 1 prijs worden toegekend per gezin dat op hetzelfde adres woont. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard.

Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk, noch digitaal, noch per telefoon overlegd.

De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil dat rechtvaardigen. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.

Elke deelname waarbij een ongeldig e-mailadres of een onjuist/onvolledig thuisadres wordt opgegeven, wordt nietig verklaard. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerd of onvolledig invullen van het deelnemingsformulier of het slecht intypen van het adres op het deelnemingsformulier, wat zou resulteren in een foutief of onbekend adres, of enig ander probleem teweeg zou brengen.

Het accepteren van de prijs houdt in dat de winnaars onbetwistbaar aanvaarden dat hun thuisadres, naam en voornaam gepubliceerd worden in Dag Allemaal en op dagallemaal.be. Ze gaan eveneens akkoord met een fotografische of audiovisuele reportage in Dag Allemaal en op dagallemaal.be. De winnaars aanvaarden dat hieruit geen andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van de prijs.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen wie ook, die heeft gefraudeerd, getracht heeft te frauderen, misbruik heeft gemaakt of getracht heeft misbruik te maken.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers, voor eventueel gepleegde fraude of misbruik.

Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de webpagina's die u hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies door de organisator laat toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden. De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden, bijvoorbeeld:

Surft u op het internet met Internet Explorer 3 of 4 (Microsoft): klik op “weergave”, “opties”, “geavanceerd”. Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de vierde “waarschuwen vooraleer cookies te aanvaarden” en, alleen bij Internet Explorer 4, heet de vijfde “cookies altijd weigeren”.

Surft u op het internet met Internet Explorer 5 (Microsoft): klik op “tools”, “internetopties”, “beveiliging”, “het beveiligingsniveau aanpassen”. In de rubriek “cookies”, kiest u “vragen” of “uitschakelen” voor de twee voorgestelde opties.

Surft u op het internet met Navigator Gold 3 (Netscape): klik op “opties”, “voorkeuren van het netwerk”, “protocols”. Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de eerste “waarschuwen vooraleer een cookie te

aanvaarden”. U wordt dan gewaarschuwd wanneer een “cookie” binnenkomt, en u kunt dan weigeren dat uw navigatiesoftware die cookie aanvaardt.

Surft u op het internet met Communicator (Netscape): klik op “bewerken”, “voorkeuren” en highlight “geavanceerd”. Kies de gewenste optie.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld over de genomineerden worden enkel bijgehouden door de organisator om de winnaars te kunnen contacteren. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld over bezoekers die buren nomineren of er voor stemmen, kunnen worden gebruikt door de organisator om de gebruiker te contacteren en te informeren in het kader van haar acties, om informatie te verschaffen betreffende haar producten, om informatie aan te vragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker beroep wil doen op deze rechten kan hij contact opnemen met karen.van.brabant@persgroep.be. Als u vindt dat deze site niet in overeenstemming is met de regelgeving inzake privacy kan u contact nemen met het bedrijf op hetzelfde adres.

Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd.